top of page

Kent Ranums skjulte opsjonsavtale


Høyres ordførerkandidat har ikke oppgitt opsjonsavtalen i styrevervregisteret eller gått offentlig ut med den. Bilde: Kent Ranums skjulte opsjonsavtale ligger i selskapet Torgård 2 AS. Som styreleder i SLK Property var han med og kjøpte 25 % av selskapet i 2022. Skjermbilder fra Ranums Linkedin og fra Torgård 2 sitt årsregnskap. Jeg har tidligere skrevet om at Kent Ranum i følge Dagens Næringsliv hadde direkte og indirekte eierskap i rundt 100 selskaper ved årskiftet. Men i Styrevervregisteret, der politikere kan føre opp verv og økonomiske interesser, hadde Ranum kun ført opp at han eide aksjer i ett selskap, Kolvik Invest AS. Dette er holdingselskapet hans som han eier 100 % av, og der aksjene i de andre selskapene ligger. For å finne disse selskapene må man lete. - Eller så kan du ringe meg I årsregnskapet til Kolvik Invest som man får bestilt i Brønnøysundregisteret kan man finne en del av selskapene. En del av disse eier nye selskaper. Da oversikten til Dagens Næringsliv er eierforhold ved årsskiftet ønsket jeg å finne ut hvilke aksjer Ranum eier nå. Dette da han kan ha solgt noen av aksjene og også kjøpt nye siden nyttår. Jeg intervjuet derfor Kent Ranum om dette 11. august da jeg skulle holde foredrag om min bok Råtne Trondheim. Ranum viste til at Kolvik Invest er nøkkelen, og at om man går inn der så har man hele oversikten. - Og ut over det. Det sammenholdt med full åpenhet, så har du hele oversikten, sa Ranum. Når jeg tok opp at dette ikke er riktig da man ved å søke på Kolvik invest kun finner aksjene Kolvik Invest eier ved årsskiftet. Samt at selskapene Kolvik eier kan eie nye selskaper. Det vil derfor kreve en betydelig søkejobb. Til det svarte Ranum: - Eller så kan du ringe meg. Jeg viste til at uavhengig kontroll blir vanskeligere om man må ringe han. Både for pressen, med-politikere og velgerne. Så jeg spurte om han kunne sende meg en oversikt over hvilke aksjer han eier. Kent Ranum sa at det ikke skulle være noe problem.

Sendte ikke oversikt som lovet Vi avtalte at han skulle sende oversikten i løpet av noen dager, og at jeg skulle purre om han hadde glemt det. Da oversikten ikke kom purret jeg. Kent Ranum svarte ikke, så jeg purret på nytt neste dag. Men intet svar eller oversikt er kommet fra Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Som i et intervju med Høyre sier at hans kjerneverdier er ærlighet, tillit og samarbeid.

Bilde: SMS-ene til Kent Ranum som han verken har besvart eller sendt over aksjeoversikt som lovet i intervjuet med meg. Vil omregulere til næring på Torgård Da jeg gjør dette på fritiden så hadde jeg ikke mulighet til å se på alle selskapene som Kolvik Invest hadde aksjer i ved årsskiftet. Så jeg valgte selskapet som hadde størst verdi i årsregnskapet. Det var selskapet SLK Property AS. Der eier Kent Ranum 50 % av aksjene. Da jeg gikk inn i selskapet så viste det seg at det hadde aksjer i seks andre selskaper. Ett av disse fanget min interesse, Torgård 2 AS. Dette da det på en del eiendommer på Torgård foregår en prosess fra eierne for å omregulere eiendommer fra Landbruk-Natur-Fritidsområder (LNF) til næringsareal. Dette skal avgjøres etter valget når den nye arealplanen til Trondheim kommune skal behandles. En omregulering til næring vil kunne gi stor verdiøkning for disse eiendommene som ligger ved Sandmoen i Trondheim sør. Torgård 2 var også interessant da SLK Property hadde kjøpt sine 25 % aksjer i selskapet i 2022. Da satt Kent Ranum som styreleder i SLK Property og han ble også valgt som ordførerkandidat for Høyre i fjor.

Bilde: Skjermbilde fra årsregnskapet for 2022 til SLK Property AS som Kent Ranum eier 50 % av.


Opsjonsavtale med tre grunneiere på Torgård Jeg bestilte derfor årsregnskapene til Torgård 2 for de to siste årene hos Brønnøysundregistrene. Der fant jeg bakerst i notene for 2022 at de har opsjonsavtale med tre grunneiere på Torgård.

Bilde: Bakerst i årsregnskapet for 2022 for Torgård 2 finner man opsjonsavtalen med de tre grunneierne på Torgård. Skjermbilde fra årsregnskapet. Lenger ned i årsregnskapet kom det fram at opsjonen for utbygging er betinget av at eiendommen kommer inn i Trondheim kommune sin arealplan. Det vil si at den omreguleres til utbyggingsformål. At det vil være svært lønnsomt for eierne i Torgård 2 om det skjer er det liten tvil om. Som det står: " Når eiendommen er ferdig regulert vil den ha en vesentlig høyere verdi enn det som er avtalt i opsjonen. " Siden Kent Ranum eier 50 % av SLK Property, som igjen eier 25 % av Torgård 2, så har Ranum i praksis en 12,5 % eierandel på verdien av opsjonsavtalen.

Bilde: I note 9 bakerst i årsregnskapet kommer det fram at opsjonsavtalen med de tre grunneierne er på 90 mål og utløses når den er lagt inn i kommunens arealplan. Skjermbilde fra Torgård 2 sitt årsregnskap for 2022. Ikke ført opp opsjonsavtalen I Styrevervregisteret hadde ikke Kent Ranum ført opp opsjonsavtalen med de tre grunneierne som Torgård 2 har. Han hadde heller ikke oppgitt at han eier 50 % av aksjene i SLK Property som igjen eier 25 % av aksjene i Torgård 2. Han har kun ført opp aksjene i hovedselskapet Kolvik Invest der aksjene i alle de andre selskapene inkludert disse ligger. Jeg tok derfor dette opp med Kent Ranum. - Torgård 2 har opsjonsavtale med tre grunneiere på Torgård der dere kan kjøpe dere inn og bygge ut dersom disse eiendommene blir omregulert i Trondheims nye arealplan. Den skal etter planen ferdigbehandles i høst etter valget. Hvorfor oppgir du ikke disse opsjonsavtalene i styrevervregisteret?


- Vi, jeg oppgir Torgård 2 gjennom SLK, og jeg har holdt meg helt unna KPA-behandlingen Snorre. Jeg har ikke rørt KPA-behandlingen, sier Kent Ranum. - Ja, det er greit. Men her ligger det noen opsjonsavtaler som har ganske stor verdi og som skal være med i behandling. Du er en ordførerkandidat for Høyre, og du har også ei bystyrestyregruppe og du har venner i bystyret regner jeg med, i andre partier og så videre, regner jeg med. Det finnes noen bindinger der.

- Det finnes ingen bindinger der. Altså altså, så lenge jeg holder meg langt unna behandlingen der. Har ikke rørt KPA-en. Når diskusjonen la Tillermarka leve så varslet jeg, jeg vil ikke høre noe om det. Jeg vil ikke borte i det. Nettopp fordi jeg har en eierposisjon i Torgård 2.

- Du kunne ha ringt meg så hadde du fått det

- Ja, og du har vært med å kjøpe dere inn akkurat der. Du var jo med som styreleder. Ser du ikke at det er noe problematisk med opsjonsavtaler? Vi har jo hatt noen store saker rundt det i forrige.


- Problemet rundt det var manglende åpenhet rundt at man hadde en økonomisk interesse.

Nå sier jeg til det til deg at jeg har flagget det. At jeg har det, og med det vært åpen og holdt meg unna behandlingen. Du må skille mellom, hvis det er Kystad-saken du sikter til, spør Ranum.


- Ja, blant annet. - Ja, hvis du tar den type saker. Så er det jo mennesker som da, gjennom høringen kom det fram at de ikke var åpen om eierinteressen, den økonomiske interessen. Og man var med i behandlingen. Nå har jeg vært åpen om eierinteressen og ikke deltatt i behandlingen.

Ja, og det er helt i enden av skalaen, Snorre, sier Ranum. -Ja, jeg er enig i at det er en annen måte å håndtere det på. En mye bedre og helt annen og det er ligner på slik det bør være. - Hvordan mener du det skal være? Hvordan mener du jeg skulle ha gjort det annerledes? - Det burde ha stått i styrevervregisteret. For da hadde det vært åpent for alle, også for pressen og alle. Da hadde det vært uproblematisk. Nå må pressen. Nå måtte jeg gå inn å lete og så fant jeg det.


- Du kunne ha ringt meg så hadde du fått det. Sier Kent Ranum som tidligere i intervjuet hadde sagt at han skulle sende meg oversikt over sine aksjer. Men som ikke har gjort det på tross av flere purringer. Har lånt SLK rundt 16 millioner kr I årsregnskapet til SLK Property for 2022 kommer det også fram at selskapet hadde en gjeld på over 16 millioner til Kent Ranums selskap Kolvik Invest ved årsskiftet. Mens Øyvind Antonsen, som eier den andre halvparten av SLK gjennom Lord Eiendom, skyldte selskapet litt over 100 000 kr. Jeg tok dette opp med Ranum. - I årsregnskapet finner jeg en fordring på 16 millioner, eller en gjeld til. Du har lånt de over 16 millioner står det her. I årsregnskapet, stemmer det? - Ja.

- Og det har du fortsatt? - Det er ikke fullt så stort nå. Det er redusert en del. Men det er fortsatt et lån fra Kolvik til SLK. - Så da har du en ganske stor økonomisk interesse av at det selskapet skal gå bra for å få igjen pengene dine?


- Jo, men SLK eier jeg jo 50 % av. - Det gjør du. - Alle selskaper som jeg har en eierinteresse i har jeg jo en interesse av at går i pluss, sier Kent Ranum. I et søk i Styrevervregisteret i dag, tre og en halv uke etter intervjuet, så er fortsatt verken opsjonsavtalen med de tre grunneierne på Torgård eller andre aksjer enn Kolvik Invest ført opp av ordførerkandidat Kent Ranum. Dette er samtidig som han i intervjuet sa han praktiserer full åpenhet.


Bilde: Årsregnskapet til SLK Property for 2022 viser at Kent Ranums selskap Kolvik Invest ved årsskiftet hadde lånt ut over 16 millioner kroner til SLK Property som han eier 50 % av. SLK Property eier så 25 % av Torgård 2 der opsjonsavtalen ligger. Ranum opplyser at lånet er redusert siden årsskiftet.

Forfatteren informerer: Jeg har personlig inne en klagesak på en annen eiendom på Torgård. Den fikk vedtatt detaljreguleringsplan sist vinter og ble opprinnelig vedtatt omregulert i en tidligere arealplan i Trondheim kommune. Klagen min går ut på at jeg mener planen har satt av for lite areal for den økologiske korridoren som går mellom Leinstrandkorridoren og Tillermarka. Leinstrandkorridoren er den klart best fungerende og viktigste økologiske korridoren til Bymarka.
Comments


bottom of page